هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام

  • ٢٢ بهمن

هزینه ثبت نام در هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ به شرح زیر می باشد.

هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان محترم به نحوه زیر محاسبه می گردد.

هزینه ثبت نام هر تیم : ۵۰ هزار تومان

هزینه ثبت نام هر نفر (‌با پذیرایی غذا) : ۳۰ هزار تومان

هزینه ثبت نام هر نفر (بدون پذیرایی غذا) : ۱۵ هزار تومان

برای مثال هزینه ثبت نام یک مرکز با ۱۵ تیم و ۳۵ دانش آموز و همراه که علاقه مند به دریافت پذیرایی نهار می باشند برابر : یک میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد و در صورتی که تیم نیازی به دریافت غذا نداشته باشد، این هزینه به یک میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان کاهش می یابد.

MathML (base64):PG1hdGg+CiAgICA8bWk+JiN4NkYzOyYjeDZGNTs8L21pPgogICAgPG1vPiYjeEQ3OzwvbW8+CiAgICA8bWk+JiN4NkYxOyYjeDZGNTsmI3g2RjA7JiN4NkYwOyYjeDZGMDs8L21pPgogICAgPG1vPis8L21vPgogICAgPG1uPiYjeDZGMTsmI3g2RjU7PC9tbj4KICAgIDxtbz4mI3hENzs8L21vPgogICAgPG1uPiYjeDZGNTsmI3g2RjA7JiN4NkYwOyYjeDZGMDsmI3g2RjA7PC9tbj4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtaT4mI3g2RjE7JiN4NkYyOyYjeDZGNzsmI3g2RjU7JiN4NkYwOyYjeDZGMDsmI3g2RjA7PC9taT4KICAgIDxtc3BhY2UgbGluZWJyZWFrPSJuZXdsaW5lIj48L21zcGFjZT4KICAgIDxtbj4mI3g2RjM7JiN4NkY1OzwvbW4+CiAgICA8bW8+JiN4RDc7PC9tbz4KICAgIDxtbj4mI3g2RjM7JiN4NkYwOyYjeDZGMDsmI3g2RjA7JiN4NkYwOzwvbW4+CiAgICA8bW8+KzwvbW8+CiAgICA8bW4+JiN4NkYxOyYjeDZGNTs8L21uPgogICAgPG1vPiYjeEQ3OzwvbW8+CiAgICA8bW4+JiN4NkY1OyYjeDZGMDsmI3g2RjA7JiN4NkYwOyYjeDZGMDs8L21uPgogICAgPG1vPj08L21vPgogICAgPG1uPiYjeDZGMTsmI3g2Rjg7JiN4NkYwOyYjeDZGMDsmI3g2RjA7JiN4NkYwOyYjeDZGMDs8L21uPgo8L21hdGg+

نحوه محاسبه هزینه ثبت نام

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام