ماشین شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

ماشین های شیمیایی

  • ماشین های شیمیایی

سر داور : هومن غریبزاده

کمیکار یا خودروهای مهندسی شیمی، خودروهای هستند که از نیرو محرکهای که از یک واکنش شیمیایی ایجاد می شود به حرکت درمیآیند. لفظ کمیکار بر گرفته از واژه Chemistry- engineering- car می باشد. شرط نوین بودن و زیست سازگاری، دوشرط مهم در ساخت کمیکار می باشد.  هر روز رسانههای جمعی بر ایجاد خودروهایی با سوختهای زیست سازگار تاکید می کنند و این موضوع موجب توجه شرکتهای بزرگ خودرو سازی بر این امر شده است. هر ساله خودروهای متفاوتی با این رویکرد طراحی و به بازار ارائه می گردد. کمیکار در اصل یک مدل ساده از این خودروها می باشد.
بر اساس واکنشهای شیمیایی که در کمیکار ها استفاده می شوند، کمیکار ها را به 2 دسته پیل های الکتروشیمیایی و جت گاز می توان دسته بندی کرد. در نوع اول یعنی پیل الکتروشیمیایی، با تهیه پیل و کنترل واکنش آن، ماشین به کار میافتد و اما در نوع دوم با انجام یک واکنش شیمیایی که با تولید گاز همراه است، توربین نصب گشته بر روی محور به حرکت در می آید و از این طریق نیروی خود را فراهم می کند.
بعد از به حرکت در آوردن کمیکار، سیستم ترمز آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری هیچگونه سیستم مکانیکی و یا فیزیکی نباید به طور مستقل در توقف ماشین دخالت داشته باشد. در مسابقات، مسافت طی شده و مقدار آب همراه ماشین معین نبوده، لذا باید بتوان ماشین را برای گسترهی مسافتی که از قبل معرفی گشته است، تنظیم کرد. کسب توانایی در تنظیم کردن مسافت از طریق کنترل واکنش شیمیایی، در دوره آموزشی، موجب آشنایی دانش آموزان با شیمی و کارآیی دروس در حال مطالعه می شود.
 

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز121سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2IR-FORCE-1014فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
3تیم52سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
4E.K.MAROUF3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
5Frantics3سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
6البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
7تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
8E.K.DELDAR2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
9Orions3سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
10البرز 42سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
11تیم33سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
12E.K.KAZEMI2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
13البرز 33سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
14تیم12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
15E.K.AHMADI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
16تیم 42سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
17E.K.CHERAGHI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
18البرز 12سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
19E.K.KHANJANI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
20E.K.SAJJADI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
21البرز 83سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
22E.K.BAGHERI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23البرز 113سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
24E.K.HAMIDZADEH3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
25البرز 23سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
26E.K.HOSSEINI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
27البرز 102سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
28E.K.HAZRATI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
29همت 82سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
30E.K.RAHIMI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
31همت 73سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
32البرز 93سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
33E.K.AZARBAZ3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
34کمیکار 22سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
35البرز 72سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
36E.K.ASHOURI2سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
37کمیکار 12سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
38البرز 64سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
39تیم72سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
40E.K.ESLAMI3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
41Master of Puppets3سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
42البرز122سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
43IR-FORCE-1023فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
44تیم62سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
45E.K.SHAMSIAN4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
46سلام سلیمه (ماشین شیمیایی-انرژی جادویی)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
47سپنث6سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
48IR-FORCE2سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
49بچه های نجم3سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
50ماشین شیمیایی سلام تجریش 42سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
51ماشین شیمیایی سلام تجریش 23سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
52ماشین شیمیایی سلام تجریش 32سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
53کمیکار همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
54صادقیه ده2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
55ماشین شیمیایی سلام تجریش 13سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
56کمیکار 3 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
57کمیکار 2 همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
58صادقیه هشت2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
59صادقیه هفت2سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
60آبنا4سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
61کمیکار2سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
62G2C44سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
63G2C25سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
64G2C33سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
65G2C14سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
66ماشین های شیمیایی3سما ۳متوسطه دوم / دخترانه
67دلتا3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
68کمیکار 2 سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
69فامیرو4سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه
70کمیکار 1 سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام