سازه های ماکارونی

  • سازه راندمانی
  • سازه فشاری
  • سازه هدفمند

سازه راندمانی

  • سازه راندمانی

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش نسبت وزن تحمل شده توسط سازه بر وزن سازه ملاک رتبه بندی میباشد. بعبارتی اینکه هر سازه چند برابر وزن خود بار تحمل میکند ملاک برتری میباشد.
نحوه بارگذاری: سازه بعد از قرار گرفتن برروی میزبارگذاری با استفاده از سیستم میله و وزنه توسط اعضای گروه انجام میشود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1پل خواجو5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
2IR-FORCE-1033فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
3IR-FORCE-1022فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE-1013فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
5سازه یوسف اباد راندمانی 104سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
6سازه یوسف اباد راندمانی 95سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
7سازه یوسف اباد راندمانی 32سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
8سازه یوسف اباد راندمانی 23سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
9Masons2سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
10Youngsters2سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
11platinium4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
13Golden bridge5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14پل الله وردی خان5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
15G1SR13سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
16سلام سلیمه (سازه راندمانی-اسپاگتی)4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
17سلام سلیمه (سازه راندمانی-moka)2سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
18سلام سلیمه (سازه راندمانی-حرفه ای ها)2سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
19سلام سلیمه (سازه راندمانی-چیتا)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
20فرزساز14فرزانگان ۶متوسطه اول / دخترانه
21سبز 64سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
22فرزساز5فرزانگان ۶متوسطه اول / دخترانه
23سبز 52سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
24سبز 45سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
25سبز 185سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
26سبز 134سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
27G1SR85سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
28G1SR65سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
29G1SR75سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
30G1SR54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
31سبز 94سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
32G1SR44سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
33G1SR34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
34G1SR24سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
35Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
36Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
37سازه راندمانی سلام یوسف اباد 33سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
38boss2شهیدرجاییمتوسطه دوم / پسرانه
39s.y.c4سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
40پل گلدن گیت4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
41وِرِسک4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
42sabzs54سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
43میلائو3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
44G2SR43سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
45G2SR23سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
46G2SR12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
47septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
48Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
49Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
50سازه ماکارونی راندمانی13سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
51سازه ماکارونی راندمانی 23سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
52sabzs83سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
53sabzs74سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
54sabzs65سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

سازه فشاری

  • سازه فشاری

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش سازه های ساخته شده با توجه به ابعادحداکثر و حداقل ذکر شده در آیین نامه آماده ی بارگذاری میشوند و ملاک برتری سازه ها مثل گرایش راندمانی نسبت وزن تحمل شده بر وزن سازه میباشد.
نحوه بارگذاری: سازه ها با استفاده از سیستم اتوماتیک جک هیدرولیک بارگذاری میشوند.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
2سازه یوسف اباد ستون 113سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
3سازه یوسف اباد ستون 63سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4سازه یوسف اباد ستون 42سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5TITAN4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
6Golden.Stracture4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7hiro macaron4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8G1SF35سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
9سلام سلیمه (سازه فشاری-ماکا تیم)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
10G1SF15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
11سلام سلیمه (سازه فشاری-ترمیناتور)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
12G1SF25سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
13سلام سلیمه (سازه فشاری-سلام)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
14سلام سلیمه (سازه فشاری-حریف)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
15سبز 84سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
16سبز 74سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
17سبز 24سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
18سبز 162سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
19سبز 145سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
20سبز 125سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
21G1SF72سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22G1SF64سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23G1SF54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24G1SF43سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
25p.b.c4سلام یاسینمتوسطه دوم / پسرانه
26ایفل3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
27Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
28Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
29سازه ستون سلام یوسف اباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
30سازه ستون سلام یوسف اباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
31boss2شهیدرجاییمتوسطه دوم / پسرانه
32ستون فشاری 32سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
33ستون فشاری 22سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
34سلام البرز3سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
35ستون فشاری 13سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
36sabzs14سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
37G2SF43سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
38فشاری23سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
39G2SF23سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
40نجم الزهرا 34سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
41فشاری13سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
42G2SF12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
43نجم الزهرا 24سلام نجم الزهرامتوسطه دوم / دخترانه
44میلائو3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
45septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
46Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
47Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
48sabzs43سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
49sabzs34سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
50sabzs25سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

سازه هدفمند

  • سازه هدفمند

سر داور : مهدی کریمی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش سازه ها باید در زمانی مشخص وزنه ی مشخصی را تحمل کنند و سازه ی برتر سبک ترین سازه ای است که وزنه را در زمان مشخص شده تحمل کرده است
نحوه بارگذاری: بعد از قرارگیری سازه بروی میز بارگذاری وزنه توسط اعضای گروه با استفاده از قلاب به سازه متصل میشود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1سازه 13سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
2سازه 23سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
3ساسا سبک4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
4سازه 33سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
5سی و سه پل5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
6همت 92سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
7همت 122سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
8همت 112سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
9همت 102سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
10سازه هدفمند (پل)2سلام تبریزمتوسطه اول / پسرانه
11تیم15سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
12سازه یوسف اباد هدفمند 84سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
13سازه یوسف اباد هدفمند 73سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
14سازه یوسف اباد هدفمند 52سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
15سازه یوسف اباد هدفمند13سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
16G1SS25سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
17G1SS15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
18G1SS92سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
19G1SS82سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20G1SS74سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
21G1SS62سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22G1SS54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23G1SS44سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24سبز 35سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
25سبز 152سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
26سبز 174سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
27سبز 115سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
28سبز 104سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
29سبز 14سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
30G1SS34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
31سازه هدفمند سلام یوسف اباد 13سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
32Musketeers2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
33Lords of Summer2سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
34سازه ماکارونی2 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
35سازه ماکارونی 3 همت2سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
36سازه ماکارونی3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
37سلام البرز3سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
38پل سانفرانسیسکو4سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
39سازه ماکارونی هدفمند 1سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
40Farmanieh Structure3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
41G2ss32سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
42G2ss23سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
43G2ss12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
44septiman3سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
45وِرِسک4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
46سازه ماکارونی هدفمند2 سلام ونک3سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
47Salam Structure4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام