زمان بندی هفتمین جشنواره سلام کاپ

زمان بندی هفتمین جشنواره سلام کاپ

  • ١٠ آذر

مسابقات سلام کاپ مطابق جدول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد

 

ثبت نام۱ بهمن ۱۳۹۶

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

(تمدید: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶)

اصلاحیه ثبت نام۱ اسفند ۱۳۹۶

۳ اسفند ۱۳۹۶

(تمدید: ۵ اسفند ۱۳۹۶)

ارسال گزارش فنی۱ بهمن ۱۳۹۶۱۰ اسفند ۱۳۹۶

(تمدید: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶)

مسابقات تئوری دختران ( متوسطه اول و دوم)۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات تئوری پسران (  متوسطه اول و دوم)۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی ( دبستان)۲۳ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی دختران ( متوسطه اول و دوم)۲۴ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی پسران ( متوسطه اول و دوم)۲۵ اسفند ۱۳۹۶

جدول زمانبندی مسابقات تئوری

#مرکزمقطعجنسیتساعت حضور
۱ابوعلی سینامتوسطه دومدخترانه۸:۰۰
۲البرزمتوسطه اولپسرانه۱۴:۰۰
۳امام جوادمتوسطه اولپسرانه۱۶:۳۰
۴اندیشه مهرمتوسطه اولپسرانه۱۹:۱۵
۵آبسالمتوسطه دومدخترانه۱۲:۳۰
۶آزادمتوسطه اولدخترانه۱۲:۳۰
۷بیناتمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۸پیام علممتوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۹پیام علممتوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۱۰رایمندمتوسطه دومپسرانه۱۴:۳۰
۱۱رجاییمتوسطه دومپسرانه۱۸:۰۰
۱۲سلام اسلاممتوسطه اولدخترانه۹:۳۰
۱۳سلام اسلاممتوسطه اولپسرانه۱۶:۴۵
۱۴سلام البرزمتوسطه اولپسرانه۱۵:۰۰
۱۵سلام البرزمتوسطه دومپسرانه۱۵:۰۰
۱۶سلام ایران زمینمتوسطه دومپسرانه۱۴:۴۵
۱۷سلام تبریزمتوسطه اولپسرانه۱۶:۰۰
۱۸سلام تجریشمتوسطه دومپسرانه۱۵:۱۵
۱۹سلام دیباجیمتوسطه دومپسرانه۱۷:۱۵
۲۰سلام رسالتمتوسطه دومدخترانه۹:۰۰
۲۱سلام زین الدینمتوسطه دومپسرانه۱۴:۰۰
۲۲سلام سبزمتوسطه دومدخترانه۹:۰۰
۲۳سلام سبزمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۲۴سلام سلیمهمتوسطه اولدخترانه۸:۰۰
۲۵سلام سهروردیمتوسطه اولپسرانه۱۴:۱۵
۲۶سلام صادقیهمتوسطه دومپسرانه۱۴:۳۰
۲۷سلام صادقیهمتوسطه اولپسرانه۱۸:۴۵
۲۸سلام صدرمتوسطه اولپسرانه۱۵:۱۵
۲۹سلام فرمانیهمتوسطه دومدخترانه۸:۳۰
۳۰سلام گلبانگمتوسطه دومدخترانه۹:۱۵
۳۱سلام گلبانگمتوسطه اولدخترانه۱۰:۰۰
۳۲سلام نجم الثاقبمتوسطه دومپسرانه۱۷:۰۰
۳۳سلام نجم الزهرامتوسطه دومدخترانه۱۰:۳۰
۳۴سلام ندای اندیشهمتوسطه اولپسرانه۱۷:۰۰
۳۵سلام ندای اندیشهمتوسطه دومپسرانه۱۸:۱۵
۳۶سلام همتمتوسطه اولپسرانه۱۶:۰۰
۳۷سلام همتمتوسطه دومپسرانه۱۹:۴۵
۳۸سلام ونکمتوسطه دومدخترانه۱۰:۴۵
۳۹سلام یاسینمتوسطه دومپسرانه۱۹:۳۰
۴۰سلام یوسف آبادمتوسطه اولپسرانه۱۷:۳۰
۴۱سلام یوسف آبادمتوسطه دومپسرانه۱۹:۱۵
۴۲سلطانی ۳متوسطه دومپسرانه۱۷:۳۰
۴۳سمامتوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۴۴سما ۱متوسطه دومدخترانه۱۰:۰۰
۴۵سما ۳متوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۴۶شهید رضاخانیمتوسطه دومپسرانه۱۵:۱۵
۴۷شهید مدرسمتوسطه دومپسرانه۱۸:۰۰
۴۸علامه حلی ۱۱متوسطه دومپسرانه۱۷:۱۵
۴۹علامه حلی ۹متوسطه اولپسرانه۱۴:۰۰
۵۰علامه طباطبایی ۱متوسطه دومپسرانه۱۵:۰۰
۵۱فردوسی حکیممتوسطه اولپسرانه۱۸:۱۵
۵۲فرزانگانمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۳فرزانگان ۲متوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۵۴فرزانگان ۳متوسطه دومدخترانه۱۲:۱۵
۵۵فرزانگان ۴متوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۵۶فرزانگان ۵متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۷فرزانگان ۶متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۸فرزانگان ۷متوسطه دومدخترانه۱۰:۰۰
۵۹فرزانگان ۷متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۶۰فرزندان ایران زمینمتوسطه اولپسرانه۱۶:۱۵
۶۱فکوریمتوسطه دومپسرانه۱۹:۰۰
۶۲قیاسمتوسطه اولدخترانه۱۲:۳۰
۶۳معلممتوسطه دومدخترانه۱۲:۳۰

همچنین شما می توانید در بخش اطلاعیه ها، اطلاعیه کامل زمانبندی مسابقات تئوری را نیز مشاهده بفرمایید.

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام